Aplinkosauginiai (ekologo) sprendimai

Eil. Nr.

Pavadinimas

Sprendimai

1.

REACH (cheminės medžiagos ir preparatai)

Identifikavimas
Saugos duomenų lapai
Apskaita
Pakuočių ženklinimas
Importo ir gamybos registracija

2.

Faktiniai tyrimai

Geriamo vandens
Nuotekų (buitinių, gamybinių, lietaus)
Aplinkos oro teršalų
Grunto, dirvožemio
Atliekų (savybių)
Aplinkos monitoringas

3.

Projektai, leidimai

Poveikio aplinkai vertinimas
TIPK leidimai
Poveikio gyventojų sveikatai vertinimas
SAZ nustatymas, koregavimas

4.

Apskaita ir ataskaitos

Atliekų
Teršalų išleidžiamų su nuotekomis ir išmetamų į orą
Cheminių medžiagų ir mišinių

5.

Atstovavimas

Ekologo funkcija įmonėje ir kontroliuojančiuose institucijose

6.

Pakuotė

Identifikavimas ir apskaita

7.

ISO 14001

Rengimas ir priežiūra